Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/9/APP-49/EPP/4/2016

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia skierowanego do nauczycieli wychowawców przedszkolnych na terenie województwa podlaskiego
w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

usługi

07.04.2016 r.

AZP/261/U/8/AGU/ZP/5/2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i obsługi szatni
w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z przejęciem pracowników

usługi

30.05.2016 r.

AZP/261/U/6/TIN/USK/ZP/84/2016

Usługa wycinki oraz karczowania drzew i krzewów z terenu nieruchomości o nr ewid. 1792, 1784/25 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku (teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

usługi

22.03.2016r.

AZP/261/U/5/AGU/ZP/4/2016

Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych UMB oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.

usługi

06.04.2016 r.

AZP/261/U/3/AGU-235/1K/2016

Wykonywanie usług w zakresie napraw kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na pięć części.

usługi

09.02.2016r.

AZP/261/U/13/TIN/SRM/2111/CSM/3/43/2016

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

usługi

09.05.2016 r.

AZP/261/U/12/APP-073/CSM/2/2016

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwóch szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” z podziałem na 2 części.

usługi

18.05.2016 r.

AZP/261/U/11/AGU/ZP/6/2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

usługi

26.04.2016 r.

AZP/261/U/10AGU/ZP/4/2016

Wykonywanie usług wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odbioru i przekazywania do utylizacji odpadów medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych oraz odbioru i unieszkodliwiana odpadów weterynaryjnych i zwierzęcych, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom, z obiektów należących do UMB, z podziałem na 2 części. Wykonywanie usługi transportu i przetwarzania odpadów: niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych (część 1) oraz weterynaryjnych i zwierzęcych (część 2) z obiektów należących do UMB, z podziałem na dwie części. 

 

usługi

05/04/2016 nowy termin 11/04/2016

AZP/261/RB/3/TKE-073/11/2016

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy kamienno-betonowej attyce elewacji ogrodowej Pałacu Branickich, przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.

roboty budowlane

29.04.2016 r.

nowy termin: 06.05.2016 r.